REGULAMIN WYDARZENIA „MASTER CONGRESS”

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Wydarzenia” dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzenia „MASTER CONGRESS” zwanego dalej „Wydarzeniem”, organizowanym przez Business Meeting Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie (59 – 300), ul. M. Skłodowskiej – Curie 7/305, KRS: 0000841466, NIP: 6922523672, REGON: 386081226, adres poczty elektronicznej: kontakt@bmclub.pl zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Wydarzenia, zgodny z wymogami Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 6126 ze zmianami).
 3. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń powołanych przez Organizatora służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator.
 4. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
 6. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
  a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora;
  b) zaproszenie dla gościa wydane przez Organizatora;
  c) identyfikator wydany przez Organizatora.
  Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora.
 7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy oraz danych osobowych.
 8. Służby porządkowe lub ochroniarskie a także pracownicy Organizatora przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
 9. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Wydarzenia i regulaminu Q Hotel Plus Wrocław Bielany (ul. Szwedzka 7 55-040 Bielany Wrocławskie), na którym odbywa się Wydarzenie.
 10. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca Wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 roku „o bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:
  a) broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha;
  b) alkoholu;
  c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;
  d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych;
  e) środków odurzających i substancji psychotropowych;
  f) środków trujących i promieniotwórczych;
  g) płynów łatwopalnych;
  h) wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.
 11. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
  a) wprowadzania psów na teren imprezy;
  b) niszczenia wszelkich obiektów małej architektury w tym stanowisk wystawców;
  c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia;
  d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „zakaz wstępu”;
  e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 12. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia przez uczestnika Wydarzenia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 13. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione;
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie;
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 14. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 15. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  a)odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
  i) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 13 Regulaminu Wydarzenia;
  ii) osobie znajdującej się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 11 Regulaminu Wydarzenia;
  iii) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  iv) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 7 Regulaminu Wydarzenia;
  b)usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 16. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Organizator zastrzega sobie prawdo do nie udostępniania harmonogramu wydarzenia Uczestnikowi.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie wydarzenia.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnego wystąpienia jeżeli występ nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Występującego, przy czym w takiej sytuacji Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty
  finansowej oraz zwrotu wartości posiadanego przez uczestnika Biletu.
 20. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 21. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas Wydarzenia uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Wydarzenia uczestniczą w nim na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.
 22. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia nie są uprawnione do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 23. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
 24. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mastercongress.pl, a w trakcie trwania Wydarzenia również na wejściu na teren imprezy.